Behandeling

Mentaal en lichamelijk fit zijn en blijven is nodig om de uitdagingen van het moderne werken aan te kunnen en de kwaliteit van leven intact te houden. Bijna de helft van alle verzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Waar we vroeger letterlijk gebukt gingen onder zwaar fysiek werk gaan we nu spreekwoordelijk gebukt onder de mentale belasting van het moderne werken. De verwerkingscapaciteit van ons brein is niet toereikend voor wat er aan informatie en prikkels op ons afkomt.

Uit onderzoek blijkt dat minstens een op de drie medewerkers wel eens te maken krijgt met angst- en stemmingswisselingen, overspannenheid of depressie. De oorzaak van deze klachten, die het functioneren belemmeren, kan werk- of privé gerelateerd zijn. Dit maakt niet uit voor de behandeling.

De behandeling door onze (GZ)-psycholoog richt zich op het verminderen van klachten, het voorkomen van (verdere) uitval en het weer met voldoening aan het werk gaan. De duur van de interventie is afhankelijk van de zorgzwaarte en daarnaast de inzetbaarheid.

Behandeling

De meest voorkomende behandelingen bij Skils zijn:

Naam traject Gemiddeld aantal sessies Gemiddelde doorlooptijd
Basis GGZ 5 tot 13 sessies, afhankelijk van zorgzwaarte 15-24 weken
Specialistische GGZ ca. 20 sessies, afhankelijk van zorgzwaarte 40- 52 weken
Expertise onderzoeken Gemiddeld 2 dagdelen 4 – 8 weken
Competentiegroepen (Mindfulness, Effectief Communiceren, Stressmanagement) 6-9 bijeenkomsten 9 -12 weken

Behandelingen waarvoor je niet terecht kunt bij Skils:

Skils hanteert als exclusiecriteria chronische en/of specialistische zorg als Schizofrenie, Psychose, Waanstoornis, Stoornis in het gebruik van middelen, Bipolaire stoornis, Ernstige persoonlijkheidsproblematiek, Eetstoornissen, Niet-aangeboren hersenletsel of IQ<80, Ernstige suïcidaliteit of Crisisgevoeligheid en Taalbarrière. Skils heeft geen crisis dienst/opvang en zal niet bij Skils passende hulpvragen doorverwijzen.

De Skils psychologen zijn opgeleid in de oplossingsgerichte en cognitieve gedragstherapie. Het doel van de behandeling is het verminderen van de klachten en het versterken van competenties en nieuwe gewoontes. We richten ons hierbij vooral op de persoonlijke stijl en hoe om te gaan met de stress van het leven. Ingegeven door nieuwe inzichten over de plasticiteit van het brein werken wij veel met Mindfulness based interventies en ACT (acceptance and commitment therapy). Bij vastzittende denkpatronen en ingrijpende ervaringen of trauma passen wij tevens EMDR  toe.

ACT is een behandeling gericht  op acceptatie van (negatieve) gedachtes, gevoelens en klachten, zodat je je kunt committeren aan datgene wat écht van waarde voor je is en waarbij focus ligt op toewijding aan ander gedrag uitproberen in plaats van je te verzetten tegen pijn en controle te behouden.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een bewezen effectieve behandelmethode voor posttraumatische stressstoornissen (PTSS). Een behandelvorm waarbij de herinnering van een trauma wordt opgehaald terwijl er tegelijk afleidende stimuli (visueel, auditief, tactiel) worden aangeboden. Doel is om de emotionele lading van de herinnering te doen afnemen.

Ehealth kan onderdeel uitmaken van het traject. Skils werkt met diverse leveranciers op dit gebied die modules bieden ter ondersteuning van behandeling van klachten op het gebied van angst en depressie en/of ondersteuning geven op het gebied van psychische fitness, slaap, stresshantering of het vinden van balans. Skils zet ehealth altijd blended in, dit betekent in combinatie met face-to-face gesprekken met een psycholoog.

Een behandeling wordt altijd gestart na onze uitgebreide intake (O&A).

Skils werkt conform zorgstandaarden

Een zorgstandaard beschrijft in algemene termen vanuit het perspectief van de patiënt wat goede zorg is voor mensen met een bepaalde psychische aandoening gedurende het gehele traject. Een zorgstandaard geeft de (landelijke) norm waaraan multidisciplinaire, integrale zorg bij psychische aandoeningen moet voldoen. In de zorgstandaard staat wat de patiënt kan verwachten, op het gebied van behandeling, met aandacht voor participatie, de omgeving en de organisatie van zorg. Dit maakt het voor alle partijen inzichtelijk wat zij kunnen en mogen verwachten in het zorgtraject.
Meer inzicht hoe Skils hiermee omgaat of algemene achtergrond informatie op dit gebied is te verkrijgen via de volgende links:

Kwaliteitsstatuut
https://www.ggzstandaarden.nl/
https://www.thuisarts.nl/

Zorgstandaarden bieden informatie over inhoudelijke aanpak, maar zegt ook iets over hoe meebeslist en zich gehoord voelt. Deze waarden vragen wij na behandeling ook uit aan de cliënt via de CQindex. De Resultaten hiervan zijn te vinden op deze site onder de kop kwaliteitswaarborg en tevredenheidsmetingen.

Driegesprek met de leidinggevende

Uit onderzoek is gebleken dat – bij psychische klachten – betrokkenheid van de werkgever bij het behandeltraject leidt tot versneld herstel van functioneren. Skils biedt deze mogelijkheid standaard aan. Cliënt en (GZ)-psycholoog nodigen de leidinggevende uit om op locatie van Skils de voortgang op het gebied van inzetbaarheid te bespreken. Tijdens dit driegesprek bespreken we welke verbeteringen er al zichtbaar zijn en op welke punten aanscherping nodig is. Hoe lukt het om werkend beter te worden? En hoe versterken we deze lijn? Belangrijk is dat alle partijen hieraan een bijdrage leveren.

Evaluatie(s)

Gedurende het traject wordt periodiek stilgestaan bij de vorderingen door middel van reflectie en metingen. Zo krijgen cliënt en behandelaar inzicht in waar de verbeteringen liggen ten opzichte van de start en wat eventueel bijgestuurd moet worden om de doelen te bereiken. Tevens bespreken we hoe terugval voorkomen kan worden. Er vindt periodiek en uitsluitend met toestemming van cliënt afstemming plaats tussen onze (GZ)-psycholoog, de leidinggevende (evt. casemanager) en/of de bedrijfsarts. Het initiatief hiertoe kan ook uitgaan van de leidinggevende en de bedrijfsarts.